Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal SufilikBest Ebook, Osmanl Mparatorlu Unda Marjinal Sufilik Author Ahmet Ya Ar Ocak This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Osmanl Mparatorlu Unda Marjinal Sufilik , Essay By Ahmet Ya Ar Ocak Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For YouOsmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik

T rk akademisyen, tarih i, yazar.Yozgat ta do an 1945 Ahmet Ya ar Ocak y ksek tahsilini stanbul lahiyat Fak ltesinde tamamlad ktan sonra stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Tarih b l m n bitirdi Ayn fak ltede asistan oldu Doktoras n Strasbourg niversitesinde, do entlik ve profes rl n ise Hacettepe niversitesi Tarih b l m nde yapt Ocak, Hacettepe niversitesinde retim g revli

[[ EPUB ]] ✸ Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik Author Ahmet Yaşar Ocak – E17streets4all.co.uk
 • Paperback
 • 271 pages
 • Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik
 • Ahmet Yaşar Ocak
 • Turkish
 • 21 April 2019

10 thoughts on “Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik

 1. says:

  ilim beni u urumun kenar na getirdi oradan vecd ile bilinmezlik denizine dald m vecdim beni bo uyordu ki, cahilli im kurtard tasavvuf tarihindeki di er pek ok tarikat gibi k kleri budist, zerd ti ve maniheist k lt rlere dayanan bir ak md r kalenderiyye, kalenderan ya da cavlakiyye olarak da an lmaktad r kelime olarak men ei kalantar fars a iri kaba kimse, t rk e kalantor olarak ge er ya da hemen hemen ayn anlamlara gelen kaletoz a ba lanm t r ancak en uyumlu k ken sanskrit e kalandara kanun, nizam d s zc d r.bu ak m n kurucusu kabul edilen cemal d din i savi bizzat kendi menak b na g re seyyid di irak da bayezid bistami nin m ridi olan eyh osman rumi ye m rid olur ve halifelik makam na kadar y kselir neden sonra m ridlerini terk edip d ma k a gider ve d ma k mezarl nda gerubed celal i dergezini ye rastlar adam n b t n t yleri d k lm t r, kendiside ona uyarak sa , sakal, b y k ve ka lar n kaz t r uzun s re bu mezarl kda ya arlar ve bu s re esnas nda bir ok m rid edinirler sonras ndaysa e itli yerlere da larak bu ak m yayarlar.kalenderili in, i erdi i rit eller d ndaki en nemli zelli i tek par a bir yap sergilememesi, tek bir tarikat eklinde te kilatlanmam olmas d r kalenderiler, haydariler, rum abdallar , camiler, torlaklar, emsiler, nimetullahiler gibi de i ik z mrelere ayr l rlar.marjinal sufiler olarak nitelenirler ilerde mevla...

 2. says:

  Okumaktan zevk ald m ilgin ve g zel bir kitapt Kalenderili in geli imini d n m n belgelerle ortaya koyuyor Bana en arp c gelen iddia ise Bekta ili in yeni bir tarikat olmay p kalenderili in i inden do up geli ti i, bu geli imde Osmanl n n Bekta ili i desteklemesi ve korumas n n ana rol oynad y...

 3. says:

  Kalenderilik lem halk n n hayr nda errinde olmamak, Cennet ve Cehennem korkusu ta mamak, halk aras na kan mamak, m cerred olarak cihan dola makt r, insan terk tecr d gibi de erli bir nakde ve teslim, r z , tevh d ve sab r servetine m lik olduktan sonra, paray , alt n ve g m , mal ve m lk hi bir zaman zlemeyecektir nsan n ger ek dostu Fakr d r Bundan utanmad ktan sonra insan n ba ka eylerle i i ne olabilir fakr, insan en olgun ve y ksek m nevi mertebelere eri tiren bir tel kki olarak takdim edilir Zira insan bu d nyan n b t n kaygular ndan kurtararak her iki cihanda aziz edecek olan fakr d r Fakr insan sultan yapar Tecerr d, yani b t n insanlardan, dolay s yla be er zaaflardan ve eksikliklerden soyutlanmak ta b yledir te bu tel kkiler daha IX ve zellikle X ve XI y zy ldan itibaren t pk gezginci Budist, Zerd t ve Maniheist r hipler gibi, ya anan hayat tarz m ve d g r n b y k l de etkilemi ve ilk Kalenderler, Baba T hir misalinde oldu u zere, da ve tepe ba lar ndaki ma aralarda insanlardan uzak, yaln z ba lar na ve yar plak bir k l kla, asgar yiyeceklerle yetinerek ya ayan bek r ve m nzev bir hayat s rer olmu lard r Baka bre irkin gebe kar nlu ehirl si, y z kez y z bin y ld r ki ben bu milke gel rem bir ta bir ta zerine komad m Otman Baba Muhit i zevrak menem Hak menemd...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *