مردم نگاری آموزش❧ مردم نگاری آموزش free download ➛ Author نعمت الله فاضلی – E17streets4all.co.uk کتاب حاضر توصیف ها و تحلیل های انسان شناسانه و خواندنی از ابعاد آموزش و پرورش ایران می باشددر بخشی از کتاب نویس کتاب حاضر توصیف ها و تحلیل های انسان شناسانه و خواندنی از ابعاد آموزش و پرورش ایران می باشددر بخشی از کتاب نویسنده با تکیه بر تجربه های دوران دانش آموزی و مدرسه اش روایات خواندنی و تحلیلی همه جانبه از پیامدها و تاثیرات سازنده و مخرب مدرسه بر شخصیت و شیوه زندگی او ارائه می کنددر یخش های دیگر کتاب ما با تحولات آموزش و پرورش در ایران و در نتیجه گسترش رایانه و اینترنت مردم نگاری PDF \ آشنا می شویم.مردم نگاری آموزش

.

مردم نگاری آموزش Epub É مردم
  • Paperback
  • 301 pages
  • مردم نگاری آموزش
  • نعمت الله فاضلی
  • Persian
  • 18 March 2016

7 thoughts on “مردم نگاری آموزش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *