Un mundo aparte[KINDLE] ❀ Un mundo aparte Author Gustaw Herling-Grudziński – E17streets4all.co.uk Un mundo aparte es la novela testimonio que Gustaw Herling Grudzi ski escribi sobre los dos a os que pas en el campo de trabajo de Arkangelsk en el Gulag sovi tico Pero este libro no es nicamente un t Un mundo aparte es la novela testimonio que Gustaw Herling Grudzi ski escribi sobre los dos a os que pas en el campo de trabajo de Arkangelsk en el Gulag sovi tico Pero este libro no es nicamente un testimonio del horror, sino tambi n una obra que analiza el sufrimiento humano en clave de piedad y esperanza Su autor escribi esta obra en polaco entre julio dey julio de , coincidiendo con una estancia en Inglaterra Enla editorial londinense Heinemann public la versi n inglesa con un pr logo de Bertrand Russell Era uno de los primeros Un mundo PDF \ testimonios del horror en los campos de trabajo sovi ticos, por lo que su autor fue objeto de una aut ntica caza de brujas por parte de la izquierda europea que negaba la existencia de los campos Enapareci la primera edici n en su lengua original publicada por la editorial polaca en el exilio Kultura En Francia, ninguna editorial tuvo el valor de publicarlo a pesar de que los derechos se compraron varias veces y de que Camus recomend el libro a varios editores, aun as el libro tard m s de treinta a os en publicarse all Enpudo por fin publicarse en Rusia y en Polonia, donde durante d cadas hab a encabezado el ndice de libros prohibidos por el r gimen comunista Esta edici n presenta por primera vez al lector espa ol el texto traducido directamente del polaco.Un mundo aparte

Gustaw Herling Grudzi ski May , July , was a Polish writer, journalist, essayist and soldier He is best known for writing a personal account of life in the Soviet gulag A World ApartHe was born in Kielce His studies of Polish literature at Warsaw University were interrupted by the outbreak of the Second World War German invasion of Poland During the Fall of he co founded an underground resistance organization Polska Ludowa Akcja Niepodleg o ciowa, PLAN As the organization s courier he traveled to then Soviet occupied Lw w Lviv , but was Un mundo PDF \ arrested in March by the NKVD and sentenced on fabricated espionage charges Imprisoned in Vitsebsk and a gulag in Arkhangelsk region for years, he was released in under the Sikorski Mayski Agreement He joined Gen W adys aw Anders Army Polish II Corps and later fought in North Africa and in Italy, taking part in the battle of Monte Cassino For his valor in combat he was decorated with the Virtuti Militari, Poland s highest military decorationIn he co founded and initially co edited the political and cultural magazine Kultura, then published in Rome When the magazine moved to Paris, he settled first in London and finally in Naples, Italy, where he married Lidia, a daughter of the philosopher Benedetto Croce He also wrote for the Italian Tempo presente run by Nicola Chiaromonte and for various dailies and periodicals WorksHis most famous book, A World Apart, was translated into English by Andrzej Ciolkosz and published with an introduction by Bertrand Russell in the edition would feature an introduction by Anne Applebaum By describing life in the gulag in a harrowing personal account, it provides an in depth, original analysis of the nature of the Soviet communist system Written years before Aleksandr Solzhenitsyn s One Day in the Life of Ivan Denisovich, it brought him international acclaim but also criticism from Soviet sympathizersA selection from the Journal Written at Night, a journal that he wrote for years, was translated by Ronald Strom and published as Volcano and Miracle A collection of his short stories, The Noonday Cemetery and Other Stories , has been translated by Bill JohnstonAwardsHe was the winner of many literary prizes Kultura , Jurzykowski , Ko cielskis , The News , the Italian Premio Viareggio prize, the international Prix Gutenberg, and French Pen Club In he was awarded the Order of the White Eagle.

Un mundo aparte PDF/EPUB È Un mundo PDF \
  If you re looking for a CBR and CBZ reader con un pr logo de Bertrand Russell Era uno de los primeros Un mundo PDF \ testimonios del horror en los campos de trabajo sovi ticos, por lo que su autor fue objeto de una aut ntica caza de brujas por parte de la izquierda europea que negaba la existencia de los campos Enapareci la primera edici n en su lengua original publicada por la editorial polaca en el exilio Kultura En Francia, ninguna editorial tuvo el valor de publicarlo a pesar de que los derechos se compraron varias veces y de que Camus recomend el libro a varios editores, aun as el libro tard m s de treinta a os en publicarse all Enpudo por fin publicarse en Rusia y en Polonia, donde durante d cadas hab a encabezado el ndice de libros prohibidos por el r gimen comunista Esta edici n presenta por primera vez al lector espa ol el texto traducido directamente del polaco."/>
 • Paperback
 • 339 pages
 • Un mundo aparte
 • Gustaw Herling-Grudziński
 • Spanish
 • 16 May 2019

10 thoughts on “Un mundo aparte

 1. says:

  Szokuj ca, wci gaj ca i poruszaj ca fabu a, napisana w niestety zbyt szczeg owym dla mnie stylu Zdecydowanie warto zapozna si z tre ci , polecam audiobooka.

 2. says:

  M j problem z Innym wiatem polega na tym, e nie jestem zupe nie przekonana co do tego, czy naprawd mi si podoba , jak to sugeruj te cztery goodreadsowe gwiazdki Po prostu, bior c pod uwag temat, kt ry Grudzi ski opisuje, a tak e fakt, e jest to zupe nie autentyczna historia, nie pozwala mi da trzech, czy dw ch gwiazdek Pi ciu te nie mog da , bo nie jest to ksi ka, do kt rej chcia abym wr ci , tak g boko we mnie zakorzeni si wiat przedstawiony Oczywi cie, Inny wiat mn wstr M j problem z Innym wiatem polega na tym, e nie jestem zupe nie przekonana co do tego, czy naprawd mi si podoba , jak to sugeruj te cztery goodreadsowe gwiazdki Po prostu, bior c pod uwag temat, kt ry Grudzi ski opisuje, a tak e fakt, e jest to zupe nie autentyczna historia, nie pozwala mi da trzech, czy dw ch gwiazdek Pi ciu te nie mog da , bo nie jest to ksi ka, do kt rej chcia abym wr ci , tak g boko we mnie zakorzeni si wiat przedstawiony Oczywi cie, Inny wiat mn wstrz sn , zapad mi w pami , ale nie w ten konkretny spos b, spos b na pi gwiazdek Dlatego przez podziw i szacunek daj cztery Inny wiat nale y do literatury faktu Wszystkie przedstawione w nim wydarzenia s autentyczne Gdy u wiadamia am sobie to podczas lektury, realia tamtych czas w, czas w II wojny wiatowej, wstrz sa y mn jeszcze bardziej A robi y to i tylko przy bardziej, e tak powiem, abstrakcyjnej lekturze Grudzi ski pokazuje nam rzeczywisto agrow , tworz c portrety innych wi ni w W wi kszo ci s to ludzie, kt rzy w jaki spos b, pomimo niewoli i ci kich warunk w, buntowali si przeciw rzeczywisto ci agrowej Inny wiat to niezwyk e studium nad ludzk natur , ukazuj ce postawy r nych os b w obliczu sytuacji graniczne Powie przesycona jest niezwyk ym humanizmem, ale te tward postaw wobec ludzkiej godno ci, tym surowszej, e ukazanej w opozycji do relatywnych zasad i moralno ci agrowej.Warto te pochyli si nad sposobem, w jaki powie zosta a napisana To, e jest to literatura faktu, postawi o autora przed trudnym zadaniem Grudzi ski za opisuje niezwykle plastycznie i jedyne, co ogranicza moje mo liwo ci wyobra enia to fakt, e yj w czasach tak dalekich od wojny, e trudno jest mi przyj do wiadomo ci, e takie rzeczy mog y si dzia.Dlatego te warto przeczyta Inny wiat , teraz i w nadchodz cych latach by mo e nawet bardziej, ni by o to kiedy , kiedy ludzie w Polsce wci odczuwali pok osie rz d w totalitarnych Obecnie, w czasach dobrobytu i wolno ci, atwo jest zgubi gdzie wiadomo tego, jak strasznie by o wtedy Wszyscy wiemy, e II wojna wiatowa by a potwornym do wiadczeniem dla ludzko ci, ale coraz cz ciej powtarzamy to ze zwyk ego przyzwyczajenia, poj cie to staje si pustym frazesem, wypowiadanym z poczucia powinno ci Inny wiat jest tak , przepraszam za czarny humor, przypominajk , kt ra te pokazuje, e II wojna wiatowa to nie tylko niemieckie obozy koncentracyjne, gaz i obozy zag ady, ale tak e bia e krematoria agr w sowieckich Mimowolnie ci nie si na usta pytanie co gorsze Teraz pozostaje mi tylko si gn po Zapiski z martwego domu Dostojewskiego i pochyli si nad s owami jednego z uczni w mojej szko y, kt ry podsumowa powie Grudzi skiego s owami ta ksi ka wci ga wszystkich, bo cz owiek ma wrodzony poci g do czytania o w asnym, ludzkim okrucie stwie.Co w tym jest

 3. says:

  To jest jedna z tych ksi ek, kt re po prostu trzeba przeczyta.

 4. says:

  A masterpiece

 5. says:

  Si de verdad quieres saber c mo fue el terrible GULAG la red sovi tica de campos de trabajo para prisioneros hay que leer a Aleksandr Solzhenitsyn, y su The Gulag Archipelago 1918 1956 obra monumental, emotiva y l rica que constituye un canto a la esperanza y a la supervivencia en las condiciones m s adversas tal y como expreso en esta entrevista y que, no en vano, le vali a su autor el premio Nobel en 1970.Un mundo aparte podr a decirse que es un r Si de verdad quieres saber c mo fue el terrible GULAG la red sovi tica de campos de trabajo para prisioneros hay que leer a Aleksandr Solzhenitsyn, y su The Gulag Archipelago 1918 1956 obra monumental, emotiva y l rica que constituye un canto a la esperanza y a la supervivencia en las condiciones m s adversas tal y como expreso en esta entrevista y que, no en vano, le vali a su autor el premio Nobel en 1970.Un mundo aparte podr a decirse que es un resumen de ese tipo de vivencias, ya que Grudzi ski s lo permaneci en prisi n dos a os frente a los 10 de Solzhenitsyn, siendo amnistiado por su condici n de ciudadano polaco cuando ya se encontraba a las puertas de la muerte Ambas narraciones son sumamente interesantes y descriptivas de toda una poca en la Uni n Sovi tica con sus costumbres, sus tes y sus circunstancias pol ticas la de Grudzi ski quiz algo m s expl cita en algunos aspectos la violaci n de las prisioneras por los presidiarios y no tan variada en su contenido, lo cual es l gico si tenemos en cuenta que Archipi lago tiene una edici n de Tusquets 2007 que consta de tres tomos y casi 2500 p ginas, mientras que Un mundo aparte son s lo unas 370 p ginas.En definitiva se trata de un libro que constituye una muy buena aproximaci n a un aspecto muy concreto de la vida y la cultura sovi tica, para aquellos a quienes atraigan estos temas, y que puede leerse bien como novela casi de aventuras, bien como dram tica biograf a de su autor

 6. says:

  It should and might deserve to bewidely known.The first account of Russian labour camps I read so far in which the author not only writes about what he survived to, but tries to put it in a larger historical context Of course Herling was helped in this task by the fact that his isolation was awful but not as endless as the one of Salamov and Solzenicyn, but still he did an extraordinary job.At the same time he had the humility of reckoning that the Hell he was put into by fate was a bet It should and might deserve to bewidely known.The first account of Russian labour camps I read so far in which the author not only writes about what he survived to, but tries to put it in a larger historical context Of course Herling was helped in this task by the fact that his isolation was awful but not as endless as the one of Salamov and Solzenicyn, but still he did an extraordinary job.At the same time he had the humility of reckoning that the Hell he was put into by fate was a better one compared to the atrocities of the Kolyma.The passage in which Herling says that he later understood how being sent to the Kolyma for the people working in his camp sounded like being sent to Auschwitz for the prisoners of Nazi lagers is astonishing.One of the many unforgettable lines I already found We can say that the Revolution really overthrew the former order of things Once slaves were thrown to lions Now lions are thrown to slaves

 7. says:

  Judging by the paucity of English language reviews of this book, A World Apart seems better known to Poles naturally and other Europeans than to Americans and Brits Pity Everyone needs to bedeeply exposed to the lies of Communism and the inhuman character of the Soviet society A World Apart could be described as a hybrid of One Day in the Life of Ivan Denisovich and The Gulag Archipelago As personal as Ivan, yet as factual as Gulag But, come to think of it, Ivan was fac Judging by the paucity of English language reviews of this book, A World Apart seems better known to Poles naturally and other Europeans than to Americans and Brits Pity Everyone needs to bedeeply exposed to the lies of Communism and the inhuman character of the Soviet society A World Apart could be described as a hybrid of One Day in the Life of Ivan Denisovich and The Gulag Archipelago As personal as Ivan, yet as factual as Gulag But, come to think of it, Ivan was factual too, wasn t it So call this an extended Ivan 18 months of misery instead of one day It s baffling how anyone survived Gulag conditions, even for only 18 months, as the author did Perhaps some of it in his case was because he had hopethere were many Polish prisoners being released after a treaty between Poland and the USSR following the Nazi invasion of the Soviet Union Still, he was one of the last to be released, and he d almost given up One strength of Herling s character was his capacity for reflection, and this helps make A World Apartthan just a litany of suffering He draws word portraits of many different prisoners, some of whom are examples of various types the true believers in Communism, sure that if only Stalin knew all prisoners would go free the criminals who lord over the politicals and prosper in the camps the humble who accept their fate with resignation the informers, some of whom are surprising betrayers the hunger demented, etc., etc.Accounts of Soviet prison camps, both novels and non fiction, differ from the stories of Nazi camps for many reasons, not the least of which is the reasons for their existence In the Nazi case, they tossed people on the garbage heap just because because you re a Gypsy or a homosexual or a Jew or a Communist little or no regard for making it look legal In the Soviet case, they were happy to arrest and convict and shoot, for that matter anyone at all and plenty of just because people were shot, imprisioned, or exiled , but from the 1930s to the 1950s, they tried to have a reason and they worked on extracting confessions no end of torture was too much Then off to the camps if you weren t shot for the job of building the Soviet economy on the cheap Interesting feature at the end of the bookan exchange of letters to the editor between Communists and our author Herling, the Commies denying the existence of slave labor camps and Herling relating his own experience Chalk up one for our side

 8. says:

  Zdecydowanie warta przeczytania lektura i warta nadrobienia pozycja.

 9. says:

  A book that makes a very difficult read A compulsory one in the last year of high school in Poland the earliest age at which you probably can read it I believe that everyone should read it, so nothing like that can happen ever again, so we will never forget about those who survived it and those who lost their lives there.This is a book that many would wish it was a pure fiction, that it has never happend as it s really hard to believe it all First hand account of atrocities, struggle fo A book that makes a very difficult read A compulsory one in the last year of high school in Poland the earliest age at which you probably can read it I believe that everyone should read it, so nothing like that can happen ever again, so we will never forget about those who survived it and those who lost their lives there.This is a book that many would wish it was a pure fiction, that it has never happend as it s really hard to believe it all First hand account of atrocities, struggle for survival and everyday inhumane existence in soviet gulag Not many were able to survive it, those who did so, told their story.Many movies and books were created in regard to Nazis camps and that s what most people especially those living outside of Europe associate with IIWW, history about Soviet ones isn t that widely known

 10. says:

  Descarnada autobiograf a de los dos a os pasados por el escritor polaco, 1940 1941, en un campo de trabajos forzados sovi tico, los conocidos como GULAG La lectura puede llegar a ser desagradable por el horror descrito, que va m s all de las torturas o hambrunas infligidas por los carceleros, el verdadero horror es asistir a la degradaci n de la condici n humana, rebajada al nivel de carro eros de sus propios compa eros de infortunio La vida cotidiana en el GULAG es descrita con detalle sin o Descarnada autobiograf a de los dos a os pasados por el escritor polaco, 1940 1941, en un campo de trabajos forzados sovi tico, los conocidos como GULAG La lectura puede llegar a ser desagradable por el horror descrito, que va m s all de las torturas o hambrunas infligidas por los carceleros, el verdadero horror es asistir a la degradaci n de la condici n humana, rebajada al nivel de carro eros de sus propios compa eros de infortunio La vida cotidiana en el GULAG es descrita con detalle sin ocultar ning n aspecto importante, a mi entender Muy recomendable para los que hayan le do otros libros de esta materia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *