Sokak Güzeldir - 68'de Ne Oldu?➵ [Reading] ➷ Sokak Güzeldir - 68'de Ne Oldu? By Nadire Mater ➪ – E17streets4all.co.uk Ki isel anlat lar ile d nemin arkaplan na dair bilgileri bir araya getiren bu kitap in hakikate daha yak n bir resmini ezebilmek, hakikati tarihten geri kazanabilmek umuduyla yaz ld Hi ku kusuz tek b Ki isel anlat lar ile d nemin arkaplan - 68'de PDF ↠ na dair bilgileri bir araya getiren bu Sokak Güzeldir PDF or kitapin hakikate daha yak n bir resmini ezebilmek, hakikati tarihten geri kazanabilmek umuduyla yaz ld Hi Güzeldir - 68'de PDF/EPUB ë ku kusuz tek biryoktu, kitapta da herkes kendiini anlatt Yine de diyebiliriz kiku a tutkulu ve ba kald ran bir ku akt Evinden ok soka severdi, bir de devrimi ve arkada lar n nan lar i in l m g ze almaktan ekinmeyen ki iler kt bu ku a n i inden Onlar n hik yelerini bug n hat rlamam z bu y zden nemli te yandan hik yelerin zg rle tirici olduklar kadar ketleyici, ezici de olabildiklerini unutmamak gerek Efsane haline getirilmi bir ge mi in, sonraki ku aklar n s rt nda a r bir y k oldu unu da unutmamal y z Ge mi i y celtmek, kolayl kla bug ne boyun e menin bahanesine d n ebilirde ger ekte ne oldu unu bilmek, neyin olmad n da d nebilmek i in de nemli Bug nden bak ld nda,de olup bitenler, bize g ve esin verdi i kadar, neyin olmad n , neyin hayal edilemedi ini, neyin ya anmad n da g steriyor Hen z ne kadar ok eyin denenmemi oldu unu, ufkumuzda bizi ne kadar ok ba lang c n bekledi ini de g steriyor Bizler, yazar ve yay nc , Sokak G zeldir in b yle bir umutla okunmas n dileriz.Sokak Güzeldir - 68'de Ne Oldu?

Is a well known author, some of his - 68'de PDF ↠ books are a fascination for readers like Sokak Güzeldir PDF or in the Sokak Güzeldir 'de Ne Oldu? book, this is one of the most wanted Nadire Güzeldir - 68'de PDF/EPUB ë Mater author readers around the world.

Sokak Güzeldir - 68'de Ne Oldu? ePUB ↠ Güzeldir -
  Sokak Güzeldir - 68'de Ne Oldu? ePUB ↠ Güzeldir - ba kald ran bir ku akt Evinden ok soka severdi, bir de devrimi ve arkada lar n nan lar i in l m g ze almaktan ekinmeyen ki iler kt bu ku a n i inden Onlar n hik yelerini bug n hat rlamam z bu y zden nemli te yandan hik yelerin zg rle tirici olduklar kadar ketleyici, ezici de olabildiklerini unutmamak gerek Efsane haline getirilmi bir ge mi in, sonraki ku aklar n s rt nda a r bir y k oldu unu da unutmamal y z Ge mi i y celtmek, kolayl kla bug ne boyun e menin bahanesine d n ebilirde ger ekte ne oldu unu bilmek, neyin olmad n da d nebilmek i in de nemli Bug nden bak ld nda,de olup bitenler, bize g ve esin verdi i kadar, neyin olmad n , neyin hayal edilemedi ini, neyin ya anmad n da g steriyor Hen z ne kadar ok eyin denenmemi oldu unu, ufkumuzda bizi ne kadar ok ba lang c n bekledi ini de g steriyor Bizler, yazar ve yay nc , Sokak G zeldir in b yle bir umutla okunmas n dileriz."/>
 • Paperback
 • 404 pages
 • Sokak Güzeldir - 68'de Ne Oldu?
 • Nadire Mater
 • Turkish
 • 05 September 2019

10 thoughts on “Sokak Güzeldir - 68'de Ne Oldu?

 1. says:

  1960 lar n zellikle benim ya grubumda olanlar i in ayr bir anlam ta d na inan yorum nk 80 ler bizi deh etiyle nas l korku i inde b rakt ysa, 60 larda o derece hayranl k ve imrenme duygular i inde bocalamam z sa l yor Belki de bizden sonra gelen nesle bak p o d nemlere ne kadar uzak kald klar n g rmemdir bunu d nmeme sebep Yak n olabilme ans na eri ebilmi son nesil bizimkidir belki de.Nadire Merter 60 lar ve tabi zellikle 68 ve 69 y llar nda ya ad klar t m o hak aray sava l 1960 lar n zellikle benim ya grubumda olanlar i in ayr bir anlam ta d na inan yorum nk 80 ler bizi deh etiyle nas l korku i inde b rakt ysa, 60 larda o derece hayranl k ve imrenme duygular i inde bocalamam z sa l yor Belki de bizden sonra gelen nesle bak p o d nemlere ne kadar uzak kald klar n g rmemdir bunu d nmeme sebep Yak n olabilme ans na eri ebilmi son nesil bizimkidir belki de.Nadire Merter 60 lar ve tabi zellikle 68 ve 69 y llar nda ya ad klar t m o hak aray sava lar n , bizzat ya ayan ki ilerin a zlar ndan l ms zle tirmek istemi Ve ortaya imrenme duygumu iyice b y ten muhte em bir eser km.Deniz, Mahir, H seyin, Yusuf, Sinan, Harun Ve daha nice k ymetli a abeyimizin yan nda yer alm bir ok yolda n a z ndan olaylar tekrar okumak ok zevkli ve h z nl yd tabiki nk o zamanda ya anan dostluk ve yolda l k ylesine sahici, zel ve sa lamm ki, onlar n bu inan lar ndan korkanlar balyoz operasyonu ger ekle tirip adlar n sonsuza ta y p kendilerini lanetlemi olsalar bile, ok de erli hayatlar na son vermi ler Ama en ok dikkatimi eken 70 darbesinde h k metin tecr besiz olu una ekilen dikkatti Ki 80 darbesinde derslerini iyi alm olmal lar ki t m halklar n zerinden silindir gibi ge mi ler.Kitapta, 68 yolda lar n n aras nda olan kad nlar n da yk s n dinliyoruz J lide Aral, I k Alamur, Esra Ko , Ne e Erdilek ve Hatice Ya ar okudu umda hepsinin ortak bir s ylemi oldu unu fark ettim O tarihte kad nlar asla eylemin ana rg tleni inde bulunmazlar, haz rl klara yard m ederlermi Y netime kat lmazlarm stenmediklerinden de il b ylesinin uygun oldu una inand klar ndan Tabi 69 dan sonra hepsinin sosyalizme olan inan lar n n yan nda feminizme y nelim de ba lam.Bu topraklarda ya ay p da 60 ve 80 d nemlerinde neler ya and n , gen lerin nas l susturuldu unu, hayallerinin ld r ld n bilmiyorsan z sistem taraf ndan alt edilmi siniz demektir Kim bilir, o d nemdeki dostluk ba lar na hi ahit olmad n zdan bu kadar yaln z hissediyor da olabilirsiniz belki En iyisi, a abey ve ablalar m za bir g z at p, onlar n hayallerini bir nebze olsun i imizde ya atmak

 2. says:

  Bir d neme k tutmu detayl bir inceleme kitab Sindirerek ve anlayarak okunmal.

 3. says:

  Kitabi okuyali bes seneden fazla olmasina ragmen bende biraktigi en onemli etki iceriginden ziyade kapagi ve genel olarak baskinin kalitesi oldu Bugun bile kitabi tekrar elime aldigimda cok kaliteli ve ozenli bir basim oldugunu goruyorum Iceriginin ve anlatimin ise beklenenin altinda, ancak belli yerlerinde guclu ve etkileyici oldugunu, kitabin cogu zaman yalnizca ideolojik sisirmelerden olustugunu gordukce hayal kirikligina ugruyorum.Turk Sol Hareket ler i nin ulkemizdeki diger cogu siyasal h Kitabi okuyali bes seneden fazla olmasina ragmen bende biraktigi en onemli etki iceriginden ziyade kapagi ve genel olarak baskinin kalitesi oldu Bugun bile kitabi tekrar elime aldigimda cok kaliteli ve ozenli bir basim oldugunu goruyorum Iceriginin ve anlatimin ise beklenenin altinda, ancak belli yerlerinde guclu ve etkileyici oldugunu, kitabin cogu zaman yalnizca ideolojik sisirmelerden olustugunu gordukce hayal kirikligina ugruyorum.Turk Sol Hareket ler i nin ulkemizdeki diger cogu siyasal hareketten de ote romantik ve eskimis soylemlerinin olmasi topluma katkisini gun gectikce azaltiyor, nostaljik bir hosluk disinda dimagimizda pek bir sey uyandirmiyor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *