Ekmeğimi Kazanırken[KINDLE] ❀ Ekmeğimi Kazanırken ❄ Maxim Gorky – E17streets4all.co.uk Gorki nin Rus tarihinin y zy l sonundan y zy l ba lar na uzanan ok nemli bir d nemine k tutan otobiyografik lemesi, asl nda kendini ve i inde ya ad d nyay anlama ve anlamland rma abas n n hik yesidi Gorki nin Rus tarihininy zy l sonundany zy l ba lar na uzanan ok nemli bir d nemine k tutan otobiyografik lemesi, asl nda kendini ve i inde ya ad d nyay anlama ve anlamland rma abas n n hik yesidir Bu aba, Ekme imi Kazan rken de art k hayata at lan yeniyetmelik a ndaki Gorki yiY zy l Rusya s n n kat ger ekli iyle y z y ze getirir lemenin ilk kitab ocuklu um un sonunda dedesi taraf ndan Var git insanlar n aras na kar s zleriyle d nyaya sal nd ktan sonra, ayak l ktan bula k l a, ku yakalamaktan bir ikonografi at lyesinde rakl a kadar bir ok farkl i te al r Biz de garip ve h z nl hayat yolculu unun farkl duraklar nda bu halk ocu una e lik eder, daha sonra yap tlar na esin verecek ola an st canl ok say da karakterle tan r z Kitaplar arac l yla ger eklikten ka p s nd , ama g rev a rd nda terk etmeye haz r oldu u d d nyas nda onunla birlikte geziniriz.Ekmeğimi Kazanırken

Aleksey Maximovich Peshkov Russian , was a Soviet author, a founder of the socialist realism literary method and a political activistHe was also a five time nominee for the Nobel Prize in LiteratureFrom to and from to he lived abroad, mostly in Capri, Italy after his return to the Soviet Union he accepted the cultural policies of the time.

Paperback Ê Ekmeğimi Kazanırken ePUB ò
  Paperback Ê Ekmeğimi Kazanırken ePUB ò yap tlar na esin verecek ola an st canl ok say da karakterle tan r z Kitaplar arac l yla ger eklikten ka p s nd , ama g rev a rd nda terk etmeye haz r oldu u d d nyas nda onunla birlikte geziniriz."/>
 • Paperback
 • 440 pages
 • Ekmeğimi Kazanırken
 • Maxim Gorky
 • Turkish
 • 02 March 2018

10 thoughts on “Ekmeğimi Kazanırken

 1. says:

  My Universities, Autobiography Part III, 1923 1978 1329 305 1356 305 1362 360 1388 351 9789643515478 1392 1388 318 9789642575527 20My Universities, Autobiography Part III, 1923 1978 1329 305 1356 305 1362 360 1388 351 9789643515478 1392 1388 318 9789642575527 20

 2. says:

  ald m zla ya yoruz Kazand m zsa Tanr ya ve ar a gidiyor s 362.Ekme imi Kazan rken, Gorki nin Otobiyografisini olu turan kitaptan ikincisi Kitap Gorki nin on on bir ya lar nda kendi ekme ini kazanmas asl nda sadece kendi ekme i de de il i e ba lat lmas yla, ocuklu um un son buldu u yerden, ba l yor Kitapta i lenen be alt y ll k bir s re boyunca Gorki nin e itli i lerde al arak hayat , Rusya y , insanlar ve de kitaplar tan ma s recini okuyoruz Biz de Gorki ileald m zla ya yoruz Kazand m zsa Tanr ya ve ar a gidiyor s 362.Ekme imi Kazan rken, Gorki nin Otobiyografisini olu turan kitaptan ikincisi Kitap Gorki nin on on bir ya lar nda kendi ekme ini kazanmas asl nda sadece kendi ekme i de de il i e ba lat lmas yla, ocuklu um un son buldu u yerden, ba l yor Kitapta i lenen be alt y ll k bir s re boyunca Gorki nin e itli i lerde al arak hayat , Rusya y , insanlar ve de kitaplar tan ma s recini okuyoruz Biz de Gorki ile beraber anlatt d nemin Rusyas n net bir ekilde tan ma imk n buluyoruz Benim i in yukar da payla t m al nt bu durumu zetler nitelikte Bunun yan s ra Gorki yi ad m ad m yazarl a haz rlayan o kitap okuma sevgisini ad m ad m izliyoruz Ben zellikle bu durumdan b y k keyif ald m Benim niversitelerim i de bir an nce okuyarak lemeyi tamamlamay umut ediyorum

 3. says:

  Ekme imi Kazan rken, Maksim Gorki nin hayat hikayesine ocuklu um da kald yerden devam etti i serinin ikinci yap t Ayn ilk eserde oldu u gibi yine t m hikayeyi kend a z ndan anlatan yazar, bu eserinde ya ad devrin Rusyas n ve insanlar n yava yava olgunla maya ba layan bir gencin g z yle bize aktarmaya al m ocukluktan karak, hi e itim g remeden al ma hayat na at lm bir bireyin ba ndan ge enlere de inirken, zellike de i ik insalara, zor al ma artlar na, bol iki y zl Ekme imi Kazan rken, Maksim Gorki nin hayat hikayesine ocuklu um da kald yerden devam etti i serinin ikinci yap t Ayn ilk eserde oldu u gibi yine t m hikayeyi kend a z ndan anlatan yazar, bu eserinde ya ad devrin Rusyas n ve insanlar n yava yava olgunla maya ba layan bir gencin g z yle bize aktarmaya al m ocukluktan karak, hi e itim g remeden al ma hayat na at lm bir bireyin ba ndan ge enlere de inirken, zellike de i ik insalara, zor al ma artlar na, bol iki y zl l e, i kiye, kumara ve tabii kad nlara de in bir ok d ncesini payla m Gorki Anlat s nda birden fazla karakterin y kseli ine ve d ne ahit oldu umuz gibi, evresinde olanlar n geli mekte olan bir birey zerinde b rakt etkileri de a k a sunmu okuyucuya zellikle kitaplar, yazarlar, bu eserde kesinlikle Gorki yle birlikte ba rolde denebilir Belkide daha ok hayat n i inde ge ti i i in yahut yazar n maharetinden, ben bu kitab serinin ilk kitab na g re daha doygun buldum lk kitaptan ok al nt olmas , seriye farkl s rayla ba layanlar n eksik kalmas na sebep olabilir Buna ra men zellikle iyi kitap, k t kitap ayr m n ok yerinde ve do ru buldum Genel olarak yazar n daha fazla ki isel g r bildirdi i bir eser olarak de erlendiridim.Eser zellikle biyografi tarz i in klasik kelimesinin hakk n sonuna kadar veren bir yap t Fakat sadece bu tarz sevenlerin de il hayattan bir eyler renmek isteyen herkesin okumas gereken bir metin

 4. says:

  .

 5. says:

  .

 6. says:

  .

 7. says:

  i hakk nda yle derdi Ardalyon Kendime tahta bir tabut yapabilmek i in insanlara tu ladan evler yap yorum s 386 Beni ok etkileyen bir durum Gorki nin hayat hikayesini okuyor olmak B ylesine bir insan n ya am maceras , ge ti i patikalar, tan t insanlar Aradan y zy l ge se bile insanlar n sorunlar n n de i medi ini g r yorum Zaman ve mekan n tesine uzanan bir ili ki kuruluyor b ylece Kurgu d kitaplar okurken en ok da bu durum beni etkiliyor Benim de bir emekli i inin i hakk nda yle derdi Ardalyon Kendime tahta bir tabut yapabilmek i in insanlara tu ladan evler yap yorum s 386 Beni ok etkileyen bir durum Gorki nin hayat hikayesini okuyor olmak B ylesine bir insan n ya am maceras , ge ti i patikalar, tan t insanlar Aradan y zy l ge se bile insanlar n sorunlar n n de i medi ini g r yorum Zaman ve mekan n tesine uzanan bir ili ki kuruluyor b ylece Kurgu d kitaplar okurken en ok da bu durum beni etkiliyor Benim de bir emekli i inin k z olmam sebebiyle daha da bir zde le tirdim kendimi san r m Yukar daki al nt ise beni en ok etkileyen hatta tabiri caizse can evimden vuran bir c mle oldu Daha g zel a klanabilece ini hi zannetmiyorum

 8. says:

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Why do I relate these abominations So that you may know, kind sirs, that is not all past and done with You have a liking for grim fantasies you are delighted with horrible stories well told the grotesquely terrible excites you pleasantly But I know of genuine horrors, everyday terrors, and I have an undeniable right to excite you unpleasantly by telling you about them, in order that you may remember how we live, and under what circumstances A low and unclean life it is, ours, and that is the truth I am a lover of humanity and I have no desire to make any one miserable, but one must not be sentimental, nor hide the grim truth with the motley words of beautiful lies Let us face life as it is

 9. says:

  .

 10. says:

  ,, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *