IstabaS Rij M S Latvija, XX Gadsimts Izn Ku Ais Laimas Kotas Rom Ns Istaba Auj Iel Koties Latvijas Au U Dz V Pirms Trim Gadu Desmitiem, Kad Arvien Liel K S Saimniecisk S Gr T B S Non Kus Padomju Valsts Vara P K I K Uva Labv L Ga Cilv Ciskai V Lmei Dz Vot P Rtic G K Un Izsludin Ja Perestroiku Rakstniece O Laiku Izvelk No Cilv Ku Atmi M, Izmantojot Visus Savus Iem Otos Anrus Burlesku Un Absurda Trilleri, Farsu Un Sak Pin Tu Re Lismu , Lai Secin Tu P C T , Ko Esam P Rdz Voju I, Izejot Caur Padomju Stroju, Gan Jau Iztur Sim Ar Divdesmit Pirm Gadsimta Sag D Tos P Rbaud Jumus.Istaba

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Istaba book, this is one of the most wanted Laima Kota author readers around the world.

[Reading] ➷ Istaba ➭ Laima Kota – E17streets4all.co.uk
 • Hardcover
 • 319 pages
 • Istaba
 • Laima Kota
 • Latvian
 • 11 March 2019

10 thoughts on “Istaba

 1. says:

  Re, k san k Laima Kota apraksta st v anu rind s p c sviesta, p c doktordesas, pat p c cukura, bet obr d Latvijas bibliot k s p c vi as gr matas turpina st v t rind da viet pat 27 cilv ki Un, savu k rtu sagaid jusi, iesp ju robe s vis s kaj laik izlas jusi o rom nu par 80 gadiem, par perestroikas laikiem, es varu vien rindas gal eso ajiem nov l t paciet bu, jo t atmaks sies.Kad gr mat non cu l dz br dim, kad taj k dz vs organisms ien k komun lais dz voklis, man nedaudz bija j padom , k d tas sav zi iet kaut kas paz stams, jo es ta u komun laj dz vokl neesmu ne dz vojusi, ne ciemojusies Un tad man p k i atausa, kur t du esmu vis kr um skat jusi J a Strei a film Mans draugs nenopietns cilv ks T p c ar ne ita pavisam sve a vide.Visu las anas laiku man ita mulsino i, k Laima Kota, rakstniece b dama, k zivs den var justies z m anas un glezno anas pasaul , rakstot t , it k pati b tu m ksliniece, run jot ne tikai par tehniku, bet pat par da diem z m anas un glezno anas knifiem Un, l k, ar atbilde Laima Kota pati ir absolv jusi R gas Lieti s m kslas vidusskolu, kur rom n m c s galven varone Margrieta Un dro i vien k dam tas izklaus sies naivi, bet mani izbr n ja, ka t ds vidusskolas sku is sav m rok m var sagleznot slavenu m kslinieku darbu kopijas, kuras uzpirc jiem tiek uzdotas par ori in liem, turkl t nov rt anas laik viltojums netiek atkl ts Vai tie m t notiek a...

 2. says:

  J saka, ka no s kuma es biju saj sm , jo, sti nepieredz jusi os laikus, te radu iesp ju pa atsl gas caurumu pal r t, k tad nu dz voja asto desmitajos, kas tad nu notika, k bija r v ties komuna ik tri vien gan man apnika, ita, ja nopl stu visu v sturisko kontekstu, tad no pa a rom na nekas p ri nepal...

 3. says:

  perestroika un komun lais dz voklis, br ni ga kombin cija, kura man vienm r ir rais jusi pastiprin tu interesi tie i visa t raibuma un kolor ta d un esmu absol ti priec ga, ka is laika posms apl kots rom n ar tik ...

 4. says:

  Teik u god gi Jo t l k las ju, jo maz k patika Tam, ka rom ns sasti ts no maziem gabali iem un galven varo a viet ir sadz ves aini as, nav nek das vainas Bet virkne epizo u man ita neieder gas, neprec zas labi, atmi a, protams, ir subjekt va un, kas pat svar g k, ar ne p r k aspr t gas Tas H nberga un ipk vica uzn ciens Un cik ticami ir skolnieces veiksm gie m kslas un naudas viltojumi V l citas epizodes baltiem diegiem pietr kel tas iet, ka da a ir autores personiski...

 5. says:

  Istaba, kura pamaz m notrau apput ju s b rn bas ainas Tas viss ir v l pirms 30 gadiem, man b rn b piedz vots un t l t draud izgaist neb t b Bet, taj pat laik , v l tik daudz kas ir saglab jies m sdienu sabiedriskaj dom Padomju ideolo ija ir iespiedusies cilv ku n s uz ilgu laiku Bailes no priek niekiem, ie ana uz darbu, bet ne str d ana, kas nav mans, tas man ner p Laima Kota konstru pirmos atmodas aizme us caur m zi u, dziesminieku, dzejnieku v rdu it k net u piemin anu Autore visu apraksta tik tie i un patiesi, ka katra lappaspuse liekas cit tu v rta S ot vienam pa am gult , gribas pab aut hei, vai j s atceraties ito.vai Patie m, is man atg dina Laima sp c gi lieto cit tus, sauk us, iestaprinot latvie u valod tie us tr sst v gus krievu tautas ...

 6. says:

  Izskat s p c halt ras nepabeigta melnraksta Saprotu ideju par zilo a aprakst anu, bet dom ju, ka pap loties var tu rad t koncentr t ku darbu, kura izn kum b tu viegl k pie emt apzin to da dos laikos notiku sapludin anu vien d izpild jum tas viss atg dina vien Dad a kleks u izlasi Man iet, ka ar autora v rd tad dr z k bija j raksta Laima Kota Co mun lai...

 7. says:

  ar neesot Padomju laika produktam tikai mazliet, sevis pa s kum , gr matas notikumi un tajos iesaist tie cilv ki uzjund pamat gu nosta iju un melanholiju p c sarun m pie t jas un komun l dz vok a aur bas, kur zin ...

 8. says:

  vec ku un da ji ar sava b rn ba te ir k uz papl tes.

 9. says:

  Meh Dro i vien pozit v k gr mata aj s rij , bet l dz galam kaut k nesp ju iekusties taj komun l dz vok a atmosf r , lai gan pati ar k du br ti u esmu pavad jusi komun laj dz vokli ar vis m no t izrieto aj m perip tij m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *