Levi and Sarah, Or, the Jewish Lovers: A Polish TaleThis Work Has Been Selected By Scholars As Being Culturally Important, And Is Part Of The Knowledge Base Of Civilization As We Know It This Work Was Reproduced From The Original Artifact, And Remains As True To The Original Work As Possible Therefore, You Will See The Original Copyright References, Library Stamps As Most Of These Works Have Been Housed In Our Most Important Libraries Around The World , And Other Notations In The Work.This Work Is In The Public Domain In The United States Of America, And Possibly Other Nations Within The United States, You May Freely Copy And Distribute This Work, As No Entity Individual Or Corporate Has A Copyright On The Body Of The Work.As A Reproduction Of A Historical Artifact, This Work May Contain Missing Or Blurred Pages, Poor Pictures, Errant Marks, Etc Scholars Believe, And We Concur, That This Work Is Important Enough To Be Preserved, Reproduced, And Made Generally Available To The Public We Appreciate Your Support Of The Preservation Process, And Thank You For Being An Important Part Of Keeping This Knowledge Alive And Relevant.Levi and Sarah, Or, the Jewish Lovers: A Polish Tale

Polish poet, playwright and statesman He was a leading advocate for the Constitution of May 3, 1791.

[[ Download ]] ➼ Levi and Sarah, Or, the Jewish Lovers: A Polish Tale Author Julian Ursyn Niemcewicz – E17streets4all.co.uk
  • Paperback
  • 382 pages
  • Levi and Sarah, Or, the Jewish Lovers: A Polish Tale
  • Julian Ursyn Niemcewicz
  • 18 May 2018
  • 1376463849

2 thoughts on “Levi and Sarah, Or, the Jewish Lovers: A Polish Tale

  1. says:

    This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Po ksi k si gn em po przeczytaniu strasznej fantazji Niemcewicza Rok 3333 , w kt rej przedstawia on sw j sen Polsk ow adn li ydzi, przezwali j Now Palestyn i doprowadzili do ruiny, ydzi s tam przedstawieni karykaturalnie, a ca o jest ilustracj wszystkich l k w i uprzedze antysemit w do dnia dzisiejszego, w Internecie kr y jej wsp czesna reedycja z licznymi pochlebnymi komentarzami Taki pe ny i otwarty antysemityzm u Niemcewicza jest o tyle zastanawiaj cy, e jest on uznaw Po ksi k si gn em po przeczytaniu strasznej fantazji Niemcewicza Rok 3333 , w kt rej przedstawia on sw j sen Polsk ow adn li ydzi, przezwali j Now Palestyn i doprowadzili do ruiny, ydzi s tam przedstawieni karykaturalnie, a ca o jest ilustracj wszystkich l k w i uprzedze antysemit w do dnia dzisiejszego, w Internecie kr y jej wsp czesna reedycja z licznymi pochlebnymi komentarzami Taki pe ny i otwarty antysemityzm u Niemcewicza jest o tyle zastanawiaj cy, e jest on uznawany za czo ow posta polskiego o wiecenia i by bliskim przyjacielem Ko ciuszki, kt ry d y do emancypacji yd w Si gn em wi c po Lejb i Sior powie uznawan za pierwsz w literaturze polskiej, kt ra stawia a kwesti ydowsk Jak wszystko u Niemcewicza, jest to raczej literacki wyraz idei politycznych W a ciwie powie nie jest warta uwagi, ani ze wzgl d w literackich do rednie , ani ze wzgl du na przes anie Mo e by jedynie interesuj ca dla os b interesuj cych si tematyk stosunk w polsko ydowskich czy polskim o wieceniem W tych wypadkach, to bardzo wa ny utw r Jest to sentymentalny romans epistolarny, w kt rym tytu owymi bohaterami jest para m odych yd w Lejba jest zwolennikiem haskali, do kt rej przekona te Sior , wychowan w tradycyjnej rodzinie ydowskiej z pewnymi wp ywami chasydzkimi Role i fabu a s do przewidywalne kochaj ca si para staje wobec sprzeciwu rodzic w Siory, kt rej ojciec znajduje innego kandydata bogatego i uczonego w Talmudzie, ale o odra aj cej powierzchowno ci i charakterze M odzi s rozdzieleni, na Sior spada kl twa gminy, ale dzi ki ich determinacji oraz interwencji hrabiego T czy skiego udaje im si pokona przeciwno ci Pod tym wzgl dem przes ania powie jest bardzo zniech caj ca cho w perspektywie Niemcewicza mia a pewnie charakter post powy W a ciwie jedynymi jej pozytywnymi elementami jest samo postawienie problemu i pr by rozwi zania go z duchem o wiecenia bardzo ograniczone.Obraz ycia yd w jest jednoznacznie negatywny cho autor w o y pewien wysi ek w jego odtworzenie, cytuje np Talmud Zar wno warunki materialne powszechny br d nie jest wynikiem biedy lecz charakteru , moralno chciwo , fa szywo , otwarta wrogo wobec chrze cijan czy stan umys owy zabobony s jednostronn win samych yd w, kt rzy mog sami je rozwi za przyjmuj c o wiecony judaizm Izolacja i zamkni cie spo eczno ci ydowskich wynika z ich wyboru czy raczej tkwienia w przes dach i to one same musz si otworzy , przede wszystkim rezygnuj c z odr bno ci Podobnie jak wielu innych o wieceniowc w Niemcewicz podejrzliwie patrzy na handel, tutaj cz c go jednoznacznie z oszustwami i przemytem Na koniec Lejba i Siora zajmuj si moralnie czystszym i spo ecznie u ytecznym rzemios em Chrze cijanie T czy ski i jego dom s natomiast idealizowani i Niemcewicz tylko o krok zatrzymuje si przed nawr ceniem Siory na now wiar Diagnoza jest wi c do w tpliwa to sami ydzi powinni do czy si do haskali i odrzuci wi kszo swej wiary i obyczaj w przede wszystkim Talmud Takie rozwi zanie kwestii ydowskiej nie jest wyj tkiem w o wieceniu Idea em jest uniwersalny obywatel, a wszelkie odr bno ci temu przeszkadzaj ce np etniczne, religijne , powinny przed tym ust pi Emancypacja yd w mo liwa jest pod warunkiem zaprzestania bycia ydami Jest tu te w tle pewna koncepcja polsko ci jako szerszego, nieetnicznego poj cia, kt re mog oby obj i Polak w wyznania chrze cija skiego i moj eszowego, zjednoczonych wsp ln w adz polityczn i j zykiem W tym celu jednak ydzi musz rozwi za kaha y, zrezygnowa z osobnego s downictwa i odr bno ci j zykowej hebrajski i jidisz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *