Bilinmeyen Hitler[Read] ➭ Bilinmeyen Hitler By Aytunç Altındal – E17streets4all.co.uk sa Mesih ten sonra hakk nda en ok yay n yap lan ki i Adolf Hitler le ilgili yeni ve bilinmeyen ne kalm t r Yeni ve bilinmeyen pek ok olay tarihin sis perdesi ard nda g n na kar lmay bekliyor nk bir ok sa Mesih ten sonra hakk nda en ok yay n yap lan ki i Adolf Hitler le ilgili yeni ve Bilinmeyen Hitler ePUB Æ bilinmeyen ne kalm t r Yeni ve bilinmeyen pek ok olay tarihin sis perdesi ard nda g n na kar lmay bekliyor nk bir ok belge uzun y llard r kamuoyundan gizleniyor zellikley l ndan sonra a klanmaya ba lanan belgelerin o u, tarih iler taraf ndan y llard r kesin do ru kabul edilen bir ok bilgi ve yorumun ge ersiz oldu unu ortaya kardAytun Alt ndal, B L NMEYEN H TLER deki yeni belgeler, bulgular ve bilgilerle iktidara geldi iy l na kadar Hitler in hayat ndan kesitler sunuyor Hitler in bir i kazas olmad n , Nazilere yolunu a an esrarengiz bir Ok lt rg tle ili kilerini, bu rg t n kurucu ve y neticisinin hi de inilmemi y nlerini g n na kar yor Thule Gessellschaft ad yla bilinen bu gizli rg t n kurucusu Baron Rudolf von Sebottendorff, ift tarafl bir casus ve ayn zamanda Bekta i ve Mason duTarih ilerden kendisini on y llarca gizlemeyi ba aran Hitler in yol g stericisi ve rakibi olan Sebottendorff T rk vatanda yd ve Hitler i iktidara getiren esrarengiz rg t ilk kez stanbul da kurmu tu Hitler in hi bilinmeyen bu y n n Alman ve srailli ara t rmac lar da ilk kez bu kitaptaki belgelerden renmi lerdir.Bilinmeyen Hitler

Dr Aytun Alt ndal as l ismi Aytun Alt ndal Din, tarih ve politika alanlar nda faaliyet g steren erkez Bilinmeyen Hitler ePUB Æ as ll T rk teolog, gazeteci, ara t rmac ve yazar Dinler, felsefe, ezoterik ve gizli rg tler, ve benzeri konularda bir ok makale ve kitap yazm t r Kas m te stanbul da vefat etmi tir Kas m g n sk dar Karaca Ahmet akirin Camii nde d zenlenen cenaze t reninin ard ndan Karacaahmet Mezarl nda topra a verilmi tirAytun Alt ndal n babas Cavit Alt ndal, Be ikta kul b nde futbol oynam ayn zamanda Haysiyet Divan Ba kanl yapm t r Annesi Fatma han m ise ev han m Aytun Alt ndal, karde i inde en k k olan d rAilesi Mel m me rep Mevlev ler ile Mel m ler den m te ekkil olan Aytun Alt ndal, hen z alt ya ndayken ba lat lmak zere zel olarak ailesi taraf ndan B t n Mel m e ilimde on y l kadar s ren bir e itime t bi tutuldu lkokulu stanbul da okuyan Alt ndal, ortaokul e itimini y l nda Diyarbak r da tamamlad Haydarpa a Lisesi, Kabata Lisesi ve Pendik Lisesi nde e itim ald Lisans e itimini Sorbonne niversitesi nde ald svi re de Z rih niversitesi nde Teoloji konusunda doktora tahsili g rdAytun Alt ndal y l nda Partizan adl iir kitab nedeniyle , y l hapse mahk m oldu ve yurtd na ka t y l nda svi re de Marksist Yakla mla T rkiye de Kad n adl kitab kard de stanbul da Havass ad nda bir yay nevi kurdu y l nda da S re yay nlar n kurdu ye kadar S re dergisini y netti Daha sonra da Z rich te Modus Vivendi Yay nevi ve Sanat Galerisini y netti Yine y l nda Rusya da K lt r Dan manl g revini yapt de ngiltere Edinburg da ki International Academy For European and Christian Studies kurulu unda Project Academic Board Akademik Proje dari Heyeti yeli ine se ildi Ayn y l ngitere de yay nlanan Three Faces Of Jesus sa adl kitab d nya bas n nda geni yank buldu Daha sonra de Rus a ya evrildi te International Society For The Study Of European Ideas Uluslararas Avrupa D nce al malar Toplulu u Bilimsel Kuruluna ye oldu Ayn y l Avusturya n n Graz ehrindeki Karl Franz niversitesi taraf ndan d zenlenen European Seculer Legacy Avrupa n n L ik Vasiyeti adl uluslararas konferansta oturum ve b l m ba kanl na se ildi te merkezi New York ta bulunan Carnagie Council On Ethics And International Affairs rg t ne davet edilen, ilk ve tek T rk Konu mac oldu Ayn sene, New York ta Birle mi Milletler ba lant l Global Forum Of Spiritual And Parliamentary Leaders Or Human Survival nsan Ya am ndan Sorumlu Ruhani ve Siyasi Liderler Global Forumu nda uluslararas dan man yesi oldu CEDS T rkiye ba kanl yapt U ur Mumcu nun Sak ncas z adl eserinin yap mc l n da stlendi.

Bilinmeyen Hitler ePUB ´ Bilinmeyen Hitler ePUB
  If you re looking for a CBR and CBZ reader nda g n na kar lmay bekliyor nk bir ok belge uzun y llard r kamuoyundan gizleniyor zellikley l ndan sonra a klanmaya ba lanan belgelerin o u, tarih iler taraf ndan y llard r kesin do ru kabul edilen bir ok bilgi ve yorumun ge ersiz oldu unu ortaya kardAytun Alt ndal, B L NMEYEN H TLER deki yeni belgeler, bulgular ve bilgilerle iktidara geldi iy l na kadar Hitler in hayat ndan kesitler sunuyor Hitler in bir i kazas olmad n , Nazilere yolunu a an esrarengiz bir Ok lt rg tle ili kilerini, bu rg t n kurucu ve y neticisinin hi de inilmemi y nlerini g n na kar yor Thule Gessellschaft ad yla bilinen bu gizli rg t n kurucusu Baron Rudolf von Sebottendorff, ift tarafl bir casus ve ayn zamanda Bekta i ve Mason duTarih ilerden kendisini on y llarca gizlemeyi ba aran Hitler in yol g stericisi ve rakibi olan Sebottendorff T rk vatanda yd ve Hitler i iktidara getiren esrarengiz rg t ilk kez stanbul da kurmu tu Hitler in hi bilinmeyen bu y n n Alman ve srailli ara t rmac lar da ilk kez bu kitaptaki belgelerden renmi lerdir."/>
 • Bilinmeyen Hitler
 • Aytunç Altındal
 • Turkish
 • 15 November 2018

10 thoughts on “Bilinmeyen Hitler

 1. says:

  S rf pop ler bir konu diye ne f r rsem k rd r diyen benzerlerinden s yr lan, alan n n en yetkin kitaplar ndan birisi zellikle Baron von Sebottendorf la ilgili neredeyse tek T rk e kaynak Huzur i inde yats n Aytun abi.

 2. says:

  Full of interesting information Easy to read If you are interested about the II WW era, this book is a good source.

 3. says:

  There are many books about Hitler and the writer claims that Hitler is the man who has most written book about himself in Europe after Jesus He is also a mysterious character for Turkish people There are still on going discussions about why he did not attack to Turks The writer is also one of most interesting character in Turkish intellectual life He tried to burn the high school he was studying cause of 1960 military coup in Turkey He lost his one kidney during tortures after this event A There are many books about Hitler and the writer claims that Hitler is the man who has most written book about himself in Europe after Jesus He is also a mysterious character for Turkish people There are still on going discussions about why he did not attack to Turks The writer is also one of most interesting character in Turkish intellectual life He tried to burn the high school he was studying cause of 1960 military coup in Turkey He lost his one kidney during tortures after this event And he went to Sorbonne University but could not finish his school cause of he was investigating lost Algerian students in France He married with a woman from Switzerland He was number one intellectual of Turks about Vatican and esoteric matters.The book has details for Hitler s childhood and his roots It explains the process he grew up and the psychology of Germans after first World War.I was really amazed when I learn Sebbottendorf was died in Istanbul and he effected some political movesReading this book is kinda journey starts from 20th century s beginning to end Second World War

 4. says:

  i erik ok karma k anlat lm.kurgu daha iyi olabilirdi.

 5. says:

  anlat m ok da n kt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *