Keşanlı Ali DestanıThe Ballad Of Ali Of Keshan Is An Epic Play By Haldun Taner This Is The Story Of A Man From A Shantytown In Instanbul Who Was Thrown Into Jail For A Crime He Did Not Commit, But Who Becomes A Hero For His Alleged Murder Of A Much Hated Bully He Assumes The Personality That His Environment Forces Upon Him, And At The End, He Actually Becomes A Murderer Although The Story Takes Place In A Shantytown, The Play Is A Satire On The Big City With Its Political Machines, Bureaucracy, Mass Hysteria, Sentimental Love, And Myths.Keşanlı Ali Destanı

Haldun Taner, a well known Turkish playwright and short story writer.He was born on March 16, 1915 in Istanbul After graduating from the Galatasaray High School in 1935, he studied politics and economy at the University of Heidelberg in Germany, until a serious health problem forced him to return to Turkey, where he graduated from the Faculty of German Literature and Linguistics in 1950 He also

!!> Ebook ➮ Keşanlı Ali Destanı ➯ Author Haldun Taner – E17streets4all.co.uk
 • Paperback
 • 159 pages
 • Keşanlı Ali Destanı
 • Haldun Taner
 • Turkish
 • 18 September 2017
 • 9789754941265

10 thoughts on “Keşanlı Ali Destanı

 1. says:

  Haldun Taner efsanesi Bir gecekondu mahallesinin mafyalardan kanunsuzluktan i sizlikten umutsuzluktan y lm y k lm bir delikanl s Ali G c olan silah olan adam olan herkes mafyac l k oynuyor Ali nin bir zavall anac var ba ka da bir eyci i yok Bir g n can na tak ediyor ve gidip mahallenin serserisi, mafya bozuntusu amur evket i ld r yor e me ba nda Yani herkes bunu b yle biliyor Ali ne kadar anlatmaya al t ysa da ger ekleri efsane kendisinden h zl yol al yor ve Ali kendisini cezaevinde buluveriyor D rt y l sonra afla tahliye oldu undaysa art k kendiside efsane Ke anl Ali ye d n m oluyor Ve kendi mahallesine gidip kendinden sonra t reyen mafya bozuntular n defediyor ve en b y k mafya kendisi oluyor Yavuklusu Zilha ise Ali ye darg n nk ld rd n sand amur onun day s Oyunun sonunda amur u ger ekten ld ren ve ard ndanda uzaklara ka an Deli Cafer geliyor ve Ali ister istemez ve ilk defa olaraktan ger ekten birini ld rmek zorunda kal yor Ve bu sefer cezaevine girdi inde art k masum de il.

 2. says:

  Sanat tarihimizin ilk epik tiyatro metnidir kendisi ve ilk olmas n n yan s ra i eri i dolay s yla fazlas yla da ba ar l r Art k ok s radan durumlar olarak gelse de ehirle me , politikac lar n riyakarl gibi durumlar g n m zde de ger ekli ini yitirmedi i i in bu eser her daim ya ayacakt r Bu zelli i dolay s yla ah gidi eski g nler denebilecek bir hat ra ya da kitap de ildir Bir sokak tende , televizyonun yanda kanallar nda ok diri bir ekilde canl l devam eden olaylar rg s d r Kitap muhte em bir derleme erisinde d nya turneleri esnas nda gazete man etlerinde ge en haberler , oyun hakk ndaki ele tiriler , k e yaz lar ve yine farkl farkl dillerde sahnelenen oyuna ait afi ler bulunmakta Bu nedenle kitapl kta yer a lmas gereken ba l ca eserlerden biri S per bir ar iv malzemesi.

 3. says:

  Haldun Tanerin okudu um ikinci tiyatro metni, ok a ina olmad m yunan tragedyalar n an msatan rg s i inde bize dair bir hikayeyi ustal kla anlatan politik ve sosyal bir ta lama ok etkileyici PS Kitab n o unu ok g zel bir bahar g n nde a k havada okudu um i in ayr ca bahtiyar m

 4. says:

  Ke anl Ali, Sinekli ad ndaki gecekondu mahallesinde kabaday l ile nam yapm bir karakter Oyun ba larken mahallelinin konu malar ndan Ke anl Ali nin hapishanede oldu unu anl yoruz Mahalleli aras nda ge en diyaloglardan Ke anl Ali yi yeterince hatta biraz da abart larak tan d ktan sonra hapisten kmas yla Ke anl Ali oyuna giri yap yor..G z n mahalle muhtarl na diken Ke anl Ali muhtarl k se iminde rakiplerini ala a etmek i in her t rl yola ba vuruyor Hapiste 5 ay gibi k sa bir s re yatmas na ra men bunu mahallesi i in ok b y k bir fedakarl k gibi g sterip se im malzemesi yap yor Bunun yan nda dini kullan yor, rakiplerini karal yor, kabaday l kta zaten st ne yok, ayn zamanda sermayedarlardan yana. Ke anl Ali zellikle oyundaki bu se im yar nda bana birini hat rlatt Bizim toplumumuzun hamasete a k, kabaday l a prim veren, g c seven bir kitle oldu unu g steren en ba ar l rneklerden olabilir Ke anl Ali Destan Oyundaki Sinekli ahalisinin kendinden ge ercesine Ke anl Ali yi destekledi ini g r nce Ke anl Ali gibi bir iktidar tipini toplumun y llard r bekledi ini ve buna kavu unca peydah olan sars lmaz g venini imdi daha iyi anlamland rabiliyorum..Oyun buraya kadar politik mizah havas nda ilerlerken bir anda renk de i tirip farkl bir kimli e b r n yor ktidar ili kilerinde mahallelinin g z nde epik bir kahraman gibi hareket eden Ke anl Ali oyunda yan k oldu u Zilha ile ili kileri g sterilirken bir anda zaaflar , ekingenlikleri, korkular olan bir epik anti kahraman a d n yor, a layan bir insana..

 5. says:

  nsan tabiat ndaki kahraman belalar ki inin yerine defedecek st g yaratma d rt s ok g zel i lenmi Art k bir efimiz var Her belay o savar nsan n eski huyu Kendine hep bir put yapar Oldum bittim b yle bu Kendi yapar kendi tapar.

 6. says:

  Buram buram buras olan, politik alemimizde onca zamand r de i en bir ey olmad n g steren ama o zamanlar bir eyleri de i tirmeye al an yazarlar m z oldu unu g steren oyun.

 7. says:

  T rk tiyatrosunun ilk epik oyunu, 53 ya nda ve bug n yaz lm gibi nk hala medet umanlar var hapisten kan sahte kahramanlardan O kadar insana dair bir ey anlat yor ki Haldun Taner Ke anl Ali de, Yunan tragedyalar gibi binlerce y l sonra da ayn hislerle okunacak.YKY nin 2015 te kard Haldun Taner 100 Ya nda serisinden okudum Sonunda ilk sahnelendi i zaman n bas n yans malar ve G lriz Sururi ilk Zilha , Zeliha Berksoy gibi isimlerin an lar var Duygu y kl , muazzam bir derleme olmu zellikle ilk oyuna haz rl ve gala gecesini, 31 Mart 1964 , anlatan G lriz Sururi nin yaz s na epeyce g zya d kt m.

 8. says:

  lkede hi bir eyin de i medi ini farkediyorsunuz oyunu okurken.Sadece biraz daha fazla beton var.Mikro iktidar ili kileri,k k apl karlar k sacas zihniyet g n m zdekiyle ayn neredeyse.Oyunun zellikle m zikal k sm olduk a ba ar l yd.Defalarca st nden ge erek okudum.Geleneksel eler modern tiyatroya ok yerinde dokunu larla uyarlanm Kitab n son 20 sayfas d bas ndaki vg lerle dolu.Bu da ne kadar evrenselle ti inin i areti.

 9. says:

  The only thing I do not like in this theatre which has been staged hundreds of times in the different countries is the excess of quatrain.Class difference and authority dependence are main topics.Content is very rich in terms of portrayal.

 10. says:

  Ke anl Ali ger ekten nemli bir m zikal oyununuz inde bar nd rd a k ve T rkiye deki yi itlik sistemine bir el at yor nsan mest edecek ger eklikte Ger ekten ok ho uma gitti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *